Mr. Yusuf Khan , Secretary, Ministry of Poverty Alleviation and Social Safety

...

Mr. Yusuf Khan

Secretary, Ministry of Poverty Alleviation and Social Safety